Apr 17, 2011

Tall fra EU

Under oppdatering:

Statistiske data fra EU land:

Kriminalitet oppklart - tallene er representert i % av total.
Farget rubrikker: DLD er implementert

Apr 5, 2011

For eller mot DLD?

Og hva mener så 'folk flest' om DLD. Er de for eller er de mot?
Hvor god (dårlig) har informasjonene vært, er hva en først burde spørre om...

Synovate utførte en meningsmåling på oppdrag av Minerva i april 2010, med 1004 respondenter.
Da etter at justisministeren hadde "informert" befolkningen, både via TV og media forøvrig, om at "DLD vil styrke personvernet" og bidra til å oppklare, samt forebygge alvorlig kriminalitet, som terror og barneporno. Utover dette var alt som før, intet nytt.
Majoriteten svare visstnok Ja. Jeg er forbauset at ikke flere svare Ja, slik spørsmålet var utformet og slik informasjonen ble gitt.
EU har innført et datalagringsdirektiv som påbyr automatisk lagring av data knyttet til bruk av internett, e-post og telefon.
Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse dataene. Er du for eller imot at dette datalagringsdirektivet også skal gjelde i Norge?
Synovates måling gav 51% som støttet DLD, mens 31% var i mot. 18% svarte vet ikke.

Pr. april 2011: Er dette representativt?
Av 26.543 er 85% motstander av DLD:


Din mening om DLD:
For
Mot

Eller denne, fra Rogalandsavisen? (79% motstandere, mens 5% bryr seg ikke)


Innen EU:
Undersøkelsen fra Eurobarometer 2008 ble gjort i relasjon til status for personvern innen EU-landene, og for å kartlegge borgernes holdning og tillit til eksisterende regelverk, hvor meget de vet/kan om temaet og hvordan holdninger de har til de restriksjoner som er gjort innen personvern i relasjon til de regler som er innført under dekke av terrorbekjempelse.

Spørsmål relater lovgivning under dekke av forebygging av (eksplisitt) terror var relatert hva som kjennes som SWIFT, PNR og DLD (telefon + internet):
Ang. telefon/mobil ble det forespurt om monitorering (DLD) av telefonbruken:

I hvilken grad er du villig til å akseptere begrenset vern om din private sfære for å bekjempe internasjonal terrorisme....

1) Ja, i alle tilfeller ("blanket DLD" = norsk variant, prop 49L") [16%]
2) Ja, men kun for personer som er under mistanke av terrorvirksomhet [35%]
3) Ja, for person under mistanke for terrorvirksomhet, men kun dersom dette gjøres under tilsyn av dommer eller tilsvarende rettsinstans [21%]
4) Nei, ikke under noen omstendigheter [25%]

En bør reflektere over disse tallene, som viser at, innen EU, så er det kun 16% av borgerne som er i favør av DLD - samt at også 21% har så stor mistillit til politiet at de ikke uten videre vil tiltro politiet slike data, tross mistanke om terrorvirksomhet.
(rundt 27.000 deltok fra EU-landene)

Oppdatert september 2011
Nye data etter 22/7 viser at borgerne er blitt mere skeptiske til overvåking:
Nordmenns holdninger til tre omfattende terrortiltak er målt, og sammenlignet med resultater fra 2006.
På fem år har:
  • Andelen som mener myndighetene burde hatt rett til å avlytte folks telefonsamtaler sunket med 18 prosentpoeng
  • Andelen som mener myndighetene tilfeldig kan stoppe og ransake folk på gaten sunket med 14 prosentpoeng.
  • Andelen som mener myndighetene burde hatt rett til å holde personer i forvaring så lenge de vil uten å stille dem for retten sunket tre prosentpoeng.


Terrorhandlingene mot regjeringskvartalet og Utøya ser med andre ord ikke ut til å ha gjort nordmenn mer åpne for omfattende antiterrortiltak.
Kilde: Aftenposten 22.sept.2011