Jan 23, 2012

SmartMeter er Usmart - Totalovervåking i hjemmet er ikke økologisk

Vi står foran (midt i) implementasjonen av ny teknologi for energi og forbruk av strøm.

Grønn energi? SmartGrids.
Det er smart å nytte fornybar energi, men da må en først ha kilder som bringer fornybar energi. Dette er fullt mulig, men det krever forskning og kapital. Vi vet at solens stråler på en liten flekk i Sahara over få timer kan gi nok energi til verdens forbruk for et år. En vet ganske mye om dette.  SmartGrids kan utnytte energi fra forskjellige kilder, og kan bytte mellom disse, på en økologisk hensiktsmessig måte.


SmartMeters må ikke forveksles med dette.
SmartMeter er et stykk overvåkings instrument som installeres i hjemmet, og som kan logge forbruk pr. forbrukskilde. Noen av disse sender data til overvåkingssentralen hvert 2nd. sekund. Andre sender hvert 15.minutt. Ytterlig andre sender 1 gang i døgnet. Grid-teknologien er ikke avhengig av disse dataene.

Formålet med SmartMeters er formulert tilsvarende som fra intrusive websider som tracker sine brukere på tvers av tusenvis av websider:
"Vi akkumulerer anonymiserte data for å kunne yte bedre service til våre brukere".


Om det er én ting vi absolutt ikke trenger for "grønn energi", så er det SmartMeters.

En sjekk hos IKT-Norge's Forum for Smart Energi inneholder ikke et eneste ord om personverntrusselen som faktisk Regjeringen tror de kan installere i folks hjem:
Sikre dataflyt og tilgang til energidata også for forbrukerene og tredjepart ref Open Data Initiative
Det vil ble uhyggelig mye data, derfor:
Data mangement/Data centre ift behovene når enorme mengder data skal prosesseres og distribueres
Og så litt politisk spinn uten reell mening:
 Forventninger og kommunikasjon rundt utrulling av AMS, nødvendigheten av å spille på lag med energibransjen og forbrukerne

Eller er dette så opplagt for IKT-Norge at det ikke er nevnt:
SmartMeters uten Privacy-by-Design er ikke akseptabelt.

Det er også noe problematisk når IKT-Norge fremstår som en industriell lobby-organisasjon. Det var kanskje aldri ment annerledes, og det er selvsagt rimelig at enhver industri fremmer egne interesser. Men manglende fagkompetanse om (implementering av) personvern i teknologiske løsninger går på bekostning av individets vern om den private sfære.


Ulven kan ikke passe harene.
Det blir stadig større behov for uavhengige fagpersoner. Dyktige ressurser burde samle seg, slik det gjøres i flere andre land. Fra disse henter en både rådgivning og kompetanse i saker som har stor betydning for borgerne. Dette bidrar til å øke bevisstheten om de farer som nye løsninger bringer dersom de implementeres feil. 
Flere svært viktige politiske avgjøres som vil få dramatisk betydning for borgerne, når aldri ut i media.

Nederland tabbet seg grovt ut - landet måtte utsette sin implementasjon av dette etter at forbrukerne sa Nei til det tiltenkte SmartMeter (2009).


En bør ha svært klart for seg at energileverandøren kjenner totalforbruket til enhver tid, og dette er ikke - ikke - kalkulert fra detaljerte data fra individuelle brukere.


Søk etter dokumentasjon om SmartMeters som overvåking, fra EDRI:
Even though it has been demonstrated that smart meters can be implemented with no privacy concerns whatsoever, all implementations currently underway ignore basic principles of “privacy by design” and raise significant privacy and security concerns. These issues are particularly important because the European Union decided that 80% of all users are to have a smart meter in 2020
og
Pr. Ross Anderson, security engineering, University of Cambridge Computer Laboratory omtaler konseptet som "... set to become another public sector IT disaster".


Hva er så SmartMeters?

Koblet til hjemmets nett så vil denne måle når individet våkner opp og slår på lysbryter, hvor lenge og når personen er hjemme, hvilke devicer/elektrisk utstyr hjemmet har, antall PC'er, type kjøleskap, osv.
Hvert device som krever energi vil identifisere seg.
Dette er en fullstendig kartlegging av individets oppførsel og rutiner innenfor hjemmets private sfære.
Til og med tidsforbruk på do og hvilke filmer en ser på TV vil kunne identifiseres.
 

At dette enkelt kan hackes og/eller utsettes for datainnbrudd er bare en liten del av problemet. Forsåvidt kan hele SmartGrid-konseptet enkelt slås av/på etter forgodtbefinnendene initiert fra de mindre lovlydige krefter.


SmartMeters gir et enormt innsyn i den private sfære, og kartlegger, avkler,  individet totalt.


Statlig voyeurisme er en farlig sykdom som er sammenfallende med det "kollektive samfunnvernet" på bekostning av individets rettigheter, og er omvendt proporsjonal med rettstatens styrke.

Når strømleverandøren sier den trenger data fra deg hvert sekund/minutt, så er dette vås.
Når strømleverandøren sier den trenger data fra deg for å hjelpe deg til å gjøre gode valg, så er dette vås.
Der er faktisk ingen - ingen - behov for SmartMeter i hjemmet.

Der er flere forbrukerundersøkelser relatert hvordan effekt SmartMeters har på/for forbruker - ang. strømforbruk.
En av disse går tilbake til 80-tallet, fra Frankrike. (se *1 nederst)
En kan prisregulere strøm innen tidsintervaller (slik Frankrike fortsatt gjør i dag), hvor forbruk er priset i henhold til tidspunkt på døgnet. Dette drar ned forbruket i de peak-perioder en ønsker, ved å sette prisen høyere for disse tidsperioder. Eksempelvis varmes vanntanken i ønsket prisregulert periode av døgnet, osv. - og strømregningen viser samlet forbruk fordelt innen høy- og lavpris periode.
SmartMeters har ikke noe ekstra å bidra med for forbrukeren.


Kort oppsummert så er SmartMeters overflødig, og bør ikke installeres i hjemmet.
Eventuelt så bør det ikke sende data ut av hjemmet.

Om en ser på denne videoen så ser en også hvorfor SmartMeters ønskes:
1) akkumulere data om individer
2) tjene penger på å gi forbrukerrådgivning til individers nyinnkjøp av produkter
3) bonus for å fremme nyinnkjøpt av nye, unødvendige konsumentprodukter (øke salg og forbruk)
(Dette forklares fra leverandøren av SmarMeter i Tyskland.)

Er dette miljøvern?
Hadde noen trodd at energi-leverandør ønsket å nytte data for å spare forbruker for kostnader?Hvor ble det av "miljøvernet"?
Just say;  No thanks inntil personvernet ivaretas :
Se video (link her: nederst på siden) Privacy Impacts of Cyber Security Vulnerabilities in Smart Grid  (2011)  

*1) Jeg har blitt spurt om å utdype ang. ref. til en fransk undersøkelse.
Systemet kalles "Tempo", og rapportens tittel er "The potential of smart meter enabled programs to increase energy and systems efficiency: a mass pilot comparison", hvor det fremkommer at franske Tempo(EDF) kommer best ut. Dette systemet har vært i drift fra 1980-tallet. (Strømleverandøren forsøker å fase ut Tempo, da dette er så gunstig for forbrukeren at strømregninga blir for lav, ironisk nok).


Linker:
 EDRI : Researchers say smart meter technology is privacy intrusive Jan.2012
Smart strøm med komplikasjoner Sep.2011
Kundene skal se når strømmen er dyr Aftenposten Jan.2011 

Kraftbransjen vil bygge en gigantisk datahub som skal samle inn og lagre opplysninger om alle norske kunders strømforbruk i ti år. Krangelen med Datatilsynet er allerede i gang. (juli 2012)

No comments:

Post a Comment