Oct 17, 2010

Overvåkning, Europa - og DLD

Etter år med terror-propaganda og en påstartet revolusjon av lovendringer, hvor staten trenger seg inn i hverdagsliv, i privatliv og i det offentlig, sivile rom - så har løfter om regjeringers ansvarlighet proporsjonalt unnlatt å materialisere seg, inklusivt (spesielt) på EU-nivå.
EU antas å være mere upopulært enn noensinne, hos dem den styrer - EUs ledelse er godt forankret i autoritær populisme, konservativ og reaksjonær.

Det som trengs, nå mer enn noensinne, er en ny type EU, som setter sosial rettferdighet og menneskerettigheter over alle andre verdier. Dette vil kreve betydelige reformer av EUs system for styring, konstruktive tiltak for å hindre at Europa blir den slags militaristiske makt og dét overvåking samfunnet som så mange har advart mot, samt en radikal revurdering av en økonomisk paradigme basert utelukkende på ønsket om profitt og vekst .
Neo-liberal globalisering og neo-konservative “homeland” sikkerhetspolitikk kan kommer til å bli sett som to sider av samme ‘globalist’ mynt.

Dette krever en vedvarende innsats for det sivile samfunn for å lære seg selv og andre om hva slags EU som vi allerede har, for så å få sosial og politisk endring. Uten slike tiltak, vil EU fortsette, stille og i det skjulte, langs nåværende bane inntil det er for sent…
Fremtidige generasjoner, for hvem dette vil være et fullt utviklet realitet (alle de helt eller delvis utviklede overvåkning- og militære verktøyene vi ser nå), vil se tilbake på denne epoken og rettvis spørre, “hvorfor handlet du ikke for å stoppe det“.

I korte trekk så er ovenstående tekst mere eller mindre hentet fra en status-rapport om EUs mange pågående prosjekter som tar sikte på fullstendig overvåkning og monitoring - av alt og alle. (Kilde: Statewatch)

Datalagring i betydning DLD er bare en liten del av dette.
Men DLD er ikke bare en liten sak som “skal sikre bedre personvern” (ref. Storberges avledningsmanøvre).
Det europeiske Civil Liberties Network har beskrevet ideologien som ble fremsatt i det mye omtalte “Stockholm programmet” som “farlig autoritært”, og hvor EUs “the Future Group” beskriver hvordan masseinnsamling og deling/distribuering av personopplysninger (fra samtlige mulige kilder)- benyttes for å spore stadig flere objekter i sanntid, med formål å analysere deres bevegelse og aktivitet i ettertid.
I nær fremtid vil de fleste objekter generere strømmer av digitale data om objektenes plassering og bruk og vil avsløre mønstre og sosial atferd som offentlig sikkerhetfolk kan bruke for å forhindre eller etterforske hendelser. Folks daglige aktiviteter skal masseovervåkes gjennom offentlig-privat partnerskap.

Når all sens av proporsjoner er satt til side og psykopatien har fått rom, så sitter en igjen med det EU’ske overvåkningssamfunnet.

EU’s “plan mot radikalisering” er en vag beskrivelse av hvordan forebygge mot terrorisme, mens den mere detaljerte planen er hemmelig. Begrepet terrorisme i denne konteksten er foreslått utvidet til å inkludere politiske aktivister som “Extreme right/left, Islamist, nationalist or anti-globalisation” - kort sagt enhver som opponerer mot status-quo. Dette ble nevnt i 2008/2009, og da med eksempler som miljøaktivister, dyrevernere, politisk radikale, demonstranter…

EU’s instrument for å overvåke de som har avvikende meninger enn de selv har, går under navnet “safire” (utvikles av Israel og EU).
EU-observer har en artikkel relatert dette: “ ‘EU instrument for spying on 'radicals’ causes outrage


Mens den norske regjeringen bruker all sin makt (og enda litt til) for å få samtlige borgere innlemmet i det militære overvåknings maskineriet, så er den samme regjeringen motstander av at EU skal tilsvarende overvåke sikkerheten på oljeplattformer (”Kopernikus/GMES” observerer sikkerhet, bl.a. via satellitt)

EU-kommisjonen: EU via EØS-avtalen kan innføre strengere sikkerhetsregler for oljeutvinning. “Hold fingrene unna, freser norske myndigheter.
Regelverket for norsk sokkel er et nasjonalt ansvar, og det mener vi det fortsatt bør være. Vårt ansvar skal ikke utvannes ved at EU legger opp til endringer i sitt regelverk, sier statssekretær Per Rune Henriksen/Ap“

Godt sagt ang. nasjonalt ansvar - og det samme standpunkt må tas ang. DLD!!!

Ny intelligent webportal spionerer på terrorister

Hva mere trengs!

No comments:

Post a Comment