Mar 23, 2011

Personvernet må inn i Grunnloven .... nå!

Dette skrev jeg 26.mars 2010 - et år siden, men det er enda mere aktuelt i dag:

Personvernet og Ytringsfriheten er to sider av samme sak. Det ene fungerer ikke uten det andre.


I NRK/Dagsnytt18(25.3.2010) forteller Kristin Clemet og John Olav Egeland om boken Til forsvar for personvernet som nylig er utgitt av Civita & Universitetsforlaget:

Fra programmet:
Bokprosjektet startet for 2 år siden og omhandler personvern på et prinsipielt grunnlag.

Såpass forskjellige personer som forsvarsadvokat John Christian Elden, riksadvokat Tor Aksel Bush, professor Jon Bing og filosof Lars Fredrik H. Svendsen har deltatt med kapitler i boken.

Personvernet er kjernen av liberale verdier som er et politisk fellesgods som alle “fra tenkende venstresiden til reflekterte høyre” kan stå sammen om, og boken er et oppgjør med illiberaliteten i vårt samfunn

Angrepet på personvernet kommer i små skritt, og spenner nå over et stort spekter av ens private rom. Der er stadig flere som trenger seg inn i dette rommet, fra staten til private aktører.

Mange innlegg sies å gjør inntrykk, også Lars Svendsens filosofiske perspektiv over menneskets behovet for autonomi og å kunne danne seg i det private rom og vite seg usett.

I riksadvokat Tor-Aksel Busch bidrag fortelles det at det var mulig å tenke seg at Norge vil suspendere rettsstaten om en (staten) føler seg truet. Dette kom fram i forarbeide til terrorlovene, hvor en ville kriminalisere vanlig politisk virksomhet. Riksadvokaten gikk imot dette og forslaget ble heller ikke vedtatt.

Carsten Smith har et bidrag til en del av løsningen på dette: Behovet for å implementere menneskerettighetene, herunder også personvernet, inn i grunnloven.

Dette er ikke en endelig løsning men et bidrag til maktforskyvning i favør av borgeren mot staten. Grunnloven skal beskytte borgeren og individet.

Datalagring er bare en av mange trusler mot personvernet og der må være en ordentlig, skikkelig rettsikkerhet rundt personvernet.

Datalagringsdirektivet tar utgangspunkt i å lagre alt i og med at alle kanskje er kriminell - og hvor staten mistenker alle borgere.

Dette er et nytt paradigme.

Uten retten til å ha et privat rom har vi tilslutt et totalitært samfunn.

Egeland er også såvidt innom at det journalistiske arbeidet trues, da datalagring true hele kildebeskyttelsen. Det vil ikke være mulig for journalister å operere med moderne teknologi om en skal ta kildevernet alvorlig.

Motstanden av datalagringsdirektivet har samlet alle ungdomspartier, på tvers av politikken. Sannsynligvis fordi de har bedre forståelse for teknologien og de farene som nå truer personvernet. De eldre politikerne har mindre forståelse for teknologien.

Boken Til forsvar for personvernet er delt ut til samtlige stortingsrepresentanter. Det er å forvente at de folkevalgte leser boken og setter seg inn i problematikken.

Spesielt oppfordret jeg Erna Solberg og Siv Jensen til å lese boken.... 

(Er det slik at Siv Jensen leste boken, men ikke Erna Solberg.... ?)


Jeg håper Civita og Universitetsforlaget tillater at jeg gir boken reklame ved å sitere fra nettstedet:

Truslene mot personvernets stilling i Norge er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Til forsvar for personvernet tilbyr et perspektivrikt innblikk i personvernets historiske og nye utfordringer. Her finner du kapitler om personvernets og rettsstatens historiske bakteppe; om det filosofiske og prinsipielle forsvaret for personvernet; dagsaktuelle eksempler på områder der personvernet utfordres - samt diskusjoner om hvordan personvernet kan og bør styrkes.


Kampen for personvernet samler folk på tvers av politiske skillelinjer, og mobiliserer et prinsipielt engasjement som få andre saker. Bidragsyterne i Til forsvar for personvernet er alle autoriteter på sine områder. Bidragene deres viser at spennet i perspektiver er stort - og argumentene til forsvar for personvernet mangfoldige.

Bidragsyterne er alle autoriteter på sine områder:
Forord: Kristin Clemet og John O Egeland
Michael Konupek: Den ideelle dyrehage. Om personvernet under sosialismen - tilfellet Tsjekkoslovakia 1948-89
Lars Fr H Svendsen: Hvorfor personvern? Om frihet og retten til privatliv
Jon Bing: Elektroniske spor. Om samspill mellom personvern og teknologisk utvikling
Marika Lüders: Ung, dum og deilig? Om ungdom og bruk av sosiale medier
Ketil Lund: Nedbyggingen av den liberale rettsstat
Vagn Greve: Fra rettsstat til politistat? Om strømninger i kriminalpolitikken
Tor-Aksel Busch: Frykten for terror - en farlig følgesvenn? Noen av rettsstatens dilemmaer i kampen mot terror
Georg Apenes: Kampen for personvernet. Om kampen for tillitssamfunnet
John Christian Elden: Så lenge uretten ikke rammer oss selv. Om juss og personvern
Anne Kjersti C Befring: Skal alle vite alt? Om helse og personvern
Sven Egil Omdahl: Den nødvendige gapestokk. Om personvernet og pressen
Michael Tetzschner: Politikk og personvern. Om tiltak for å styrke personvernet
Camilla Lindberg: De små skritts tyranni. Om en politikers kamp for personvernet og mot FRA-loven
Carsten Smith: «… en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling»

No comments:

Post a Comment