Jan 1, 2012

Tidenes største bedrag - Arbeiderparti Regjeringen

2005 - Soria Moria

Regjeringen vil:
styrke tilsyn med konkurranse, sikkerhet og personvern innenfor telefoni og elektronisk
kommunikasjon.

Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern:
Det må settes klare grenser for hvor langt offentlige myndigheter og andre kan gå i retning av innsyn i, eller kontroll med den enkeltes gjøremål. Retten til likeverdig behandling i rettsapparatet og forvaltningen, og enkeltmenneskets rett til vern om eget privatliv er grunnleggende prinsipper i en rettsstat.


2008 Lisens til å lyve

Justisminister Knut Storberget vil gjøre løgnaktige valgløfter lovlige. Nå blir det fullt lov å lyve for å bli valgt. Valgflesk kan være løgnaktig uten at politikerne kan få straff.

Såvidt jeg vet, har dette vært en sovende paragraf, sier leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet til NRK.

Nå skal paragrafen bort, hvis justisminister Knut Storberget får med seg Odelstinget. Justisdepartementet vil ha bort hele forbudet mot valgflesk.


2009 Regjeringen vil:

Den digitale allemannsretten:
* Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken.
[Jeg er neppe den eneste som ser det retoriske paradokset ovenfor]

Åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern:
En fri samfunnsdebatt er demokratiets livsnerve. Regjeringen vil derfor forsvare ytringsfriheten. Retten til å være informert er avgjørende for muligheten folk har til å delta i samfunnsdebatten.
Ytringsfriheten skal være reell, både i arbeidsliv og i privatliv.
Personvernet kan komme i konflikt med andre formål.
Regjeringen vil ha fokus på at personvernet ikke svekkes. Det må etableres ordninger som både tar hensyn til samfunnets behov for innsyn og kontroll og enkeltmenneskets rett til personvern. Regjeringen vil på grunnlag av høringen ta stilling til Personvernkommisjonens rapport.
Regjeringen vil:
  • verne om enkeltmenneskets rett til privatliv og til politisk organisering uten innsyn fra myndighetene   
  • beskytte ansattes og tillitsvalgtes rett til å uttale seg til offentligheten
  • sikre personvernet gjennom å fortsatt styrke Datatilsynets arbeid


Gode helsetilbud til alle:
Regjeringen vil arbeide for at EU ikke innfører et helsedirektiv som innebærer et svekket offentlig og desentralisert helsetilbud.
[Og deretter startet regjeringen et gigantisk sentraliseringsprosjekt...]

etablere sterkere nasjonal koordinering på e- helse området, tidsfrister for utviklingsmål og etablere en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere. Informasjonssikkerhet skal prioriteres høyt slik at personvernet ikke utfordres.
[Personvern er noe helt annet enn Informasjonssikkerhet]

sikre god organisering og tilgang på data fra nasjonale helse- og kvalitetsregistre, biobanker og de store befolkningsundersøkelsene for å styrke forskning og kunnskapsutvikling i helsetjenesten samtidig som personvernhensyn ivaretas


Kommentarer er overflødige.

En kan få kvelningsfornemmelser når en hører rikspolitikere og/eller regjeringspolitikeres uttalelser om at staten er fellesskapet (eller omvendt), at personvern dreier seg om samfunnsvern, at individets rettigheter må ofres for fellesskapet, at personlig data fra ens private sfære er et statlig verktøy, osv.
Det frie rommet er blitt svært trangt da den esende staten trenger seg inn i den private sfære med all sin kraft, i higen etter mere makt. Som en brøddeig som har fått en stor overdose gjær, eser den ukontrollert mens den bretter seg over og rundt hva som er innenfor dens rekkevidde.

Det kommer snart mye mere...

Imellomtiden:
Enhver pasient bør holde stramt på sine helserelaterte data.
Si Nei til slike overgrep! Dette er ikke statens eie.


Respekt og tillit tar lang tid å opparbeide. Mange, mange år og lange tradisjoner.
Men det kan rase som et korthus i løpet av uker.
Og det har rast svært meget i løpet av 2011.
En kan ikke beordre tillit...


Et Nytt År

Dette er ikke året for å sove i timen.
Gjør din plikt: Vern om rettstaten og implisitt også personvernet.
Krev din rett: Krev at staten holder seg på den riktige siden av den private sfære - og at den forblir der.

Husk:
Enkeltmenneskets rett til vern om eget privatliv er grunnleggende prinsipper i en rettsstat.

No comments:

Post a Comment